El Govern aprova la regulació de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat privada

Podrà autoritzar l’obertura d’empreses de seguretat i l’obertura de despatxos de detectius, entre d'altres.

El Govern ha aprovat avui un decret per regular l’exercici de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada, i el Registre de seguretat privada de Catalunya. Correspon a la Generalitat l’autorització o, si escau, la recepció de la declaració responsable o comunicació per a l’obertura de les empreses de seguretat i les delegacions que tinguin el domicili a Catalunya i l’àmbit d’actuació limitat a aquest territori. També els despatxos de detectius privats i les sucursals, les centrals receptores d’alarmes d’ús propi, els centres de formació de seguretat privada, i els establiments i les instal·lacions industrials, comercials i de serveis obligats a adoptar mesures de seguretat.

La Generalitat també s’ocuparà de la inspecció, control i sanció de les activitats i els serveis de seguretat privada que es facin a Catalunya, així com dels qui els prestin o utilitzin, quan es trobin en territori català. També es faran càrrec de la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades prestats a Catalunya amb els de la Policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya i de la formació en l’àmbit de la seguretat privada. Pel que fa a Registre de seguretat privada de Catalunya, adscrit a la Direcció General d’Administració de Seguretat, s’han d’inscriure d’ofici les empreses de seguretat privada i els despatxos de detectius privats, així com les delegacions i sucursals, els centres de formació de seguretat privada, les centrals receptores d’alarmes d’ús propi i els departaments de seguretat.

Port de Tarragona