20 coses que creus que saps de la Policia

Hi ha multitud de llegendes urbanes sobre les intervencions de la policia. En alguns casos es tracta de clar interès a difondre falsa informació, en altres, simple desconeixement, i de vegades només és que les lleis canvien ràpidament i no tothom sap en què l’afecta.

Així que avui porto 20 coses que solen generar dubtes en la població civil sobre les intervencions de la policia, espero que resulti d’utilitat.

1.-La policia pot identificar-me a la via pública.
Veritable, Però sempre hi ha d’haver un motiu, que se li explicarà a la persona amb la qual s’està intervenint com més aviat millor.

2.-La policia pot registrar a mi o el meu vehicle.
Veritable. Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns i vehicles que siguin necessàries per impedir que en les vies, llocs i establiments públics es portin o utilitzin il·legalment armes, explosius, substàncies perilloses o altres objectes, instruments o mitjans que generin un risc potencialment greu per a les persones, susceptibles de ser utilitzats per a la comissió d’un delicte o alterar la seguretat ciutadana, quan tinguin indicis de la seva eventual presència en aquests llocs, procedint, si s’escau, a la seva intervenció. Amb aquesta finalitat, els ciutadans tenen el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions. (* 1)

3.-Estic obligat a portar sempre el document nacional d’identitat, DNI, a sobre.
No, però sí (llegeix l’explicació). A Espanya és obligatori obtenir el DNI des dels 14 anys. I un cop obtingut, cal portar-i mostrar-ho a la policia quan se’ns requereixi. Si no et poden identificar, se’t pot traslladar a dependències policials per esbrinar la teva identitat. Així mateix, la policia podrà realitzar un registre personal (escorcoll), per a assegurar-se que la persona no porta armes o substàncies il·legals. (* 2) És cert que la LO de Protecció de la Seguretat Ciutadana no ho diu literalment, però diu que una vegada obtingut, cal exhibir-lo quan siguem requerits per a això, alguna cosa complexa si no el portem a sobre.

4.-Em puc negar a ser identificat per la policia.
Fals (* 3) Negar-se suposa una sanció regulada a la mateixa LO de Protecció de la Seguretat Ciutadana, podent arribar a ser delicte d’acord amb el vigent Codi Penal.

5.-Només he d’ensenyar el DNI, no estic obligat a lliurar-lo.
Fals. Els policies han de poder tocar-lo per confirmar que sigui original i no una còpia o falsificació. Hi ha mesures de seguretat tàctils en els documents oficials espanyols. (* 4)

6.-Els policies poden usar la força.
Veritable. La policia pot utilitzar la força necessària, sempre que s’atenguin als principis de congruència, proporcionalitat i oportunitat. Generalment hi ha molta gent que oposa resistència a la seva detenció, de manera que no hi ha una altra manera per fer-la que l’ús de la força física mínima indispensable. (* 5) També és legal en el cas que ens oposem al registre personal, que es farà a la força: «adoptant les mesures de compulsió indispensables, d’acord amb els principis d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.» (* 6)

7.-No puc gravar les intervencions de la policia.
Fals. No està prohibit fer fotos o gravar. El que pot estar prohibit és l’ús d’aquestes imatges, especialment si poden posar en perill la integritat física dels agents gravats, o l’operació policial en curs. En concret, és una infracció greu de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana: «L’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l’èxit d’una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació «. (* 7) Pel que és probable que t’identifiquin si et veuen gravant, però això no suposa cap problema a priori.

8.-La policia em pot aturar el temps que vulgui.
Fals. Depenent del delicte que se’ns acusi, hi ha un temps màxim de detenció en dependències policials abans de passar-nos a disposició judicial. En general aquest temps màxim és de 72 hores, tot i que no té per què arribar a esgotar-se. En casos de delictes terroristes, el termini pot ser fins a 48 hores superior. Si ens han portat a dependències policials per no tenir documentació i només tracten d’identificar-nos, parlem de retenció, no detenció, i en tal cas, el temps màxim és de sis hores.

9.-Tinc dret a una trucada quan em detinguin.
Veritable. Abans això era només en les pel·lícules, però després d’una reforma de la LECrim, entre els drets que assisteixen a un detingut a Espanya, es troba el que la policia comuniqui a una persona que nosaltres triem el fet de la nostra detenció i en què dependències policials ens trobem. Però a més, ens poden posar en comunicació amb un tercer de la nostra elecció, davant la presència d’un agent de policia o funcionari judicial, excepte en determinats delictes. (* 8)

10.-La policia no està obligada a indicar el motiu de la detenció.
Fals. La policia ens ha de comunicar clarament el motiu de la nostra detenció, així com els drets que ens assisteixen.

11.-Que t’esposin indica que estàs detingut.
Fals. De vegades, fins a aclarir la nostra identitat o si estem o no relacionats amb el delicte que els agents creuen, se’ns pot engrillonar (emmanillar), per motius de seguretat. O fins i tot en ajuda de personal sanitari amb pacients agitats, fins que se’ls pugui medicar o immobilitzar en una llitera convenientment. Però si et detenen, (gairebé) sempre t’esposaran.

12.-Els detinguts han de ser registrats per un policia del seu mateix sexe.
Veritable. En general és així, però en determinats casos (que hi hagi una situació d’urgència per risc greu i imminent per als agents), si no hi ha un agent del mateix sexe de la persona detinguda present, el registre el podrà efectuar un sexe contrari ( * 9) PD. És important afegir que en els casos de transvestits / transsexuals l’escorcoll podria ser practicat per funcionaris de la mateixa identitat sexual de la persona transsexual / transvestida.

13.-La policia pot entrar en qualsevol domicili.
Fals. Per entrar en un domicili la policia necessita una ordre judicial o una sospita ferma d’una emergència (com que surti fum i ningú respongui. O els crits d’una persona demanant ajuda). «Serà causa legítima suficient per a l’entrada en domicili la necessitat d’evitar danys imminents i greus a les persones i a les coses, en supòsits de catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres de semblants d’extrema i urgent necessitat.» (* 10)

14.-La policia pot forçar l’entrada d’una casa en cas d’inundació o incendi.
Veritable. En casos d’extrema necessitat, no cal esperar per una ordre judicial. De totes maneres, en aquests casos solen entrar els bombers. En aquest cas, com en l’anterior, es comunicarà la intervenció com més aviat millor a l’autoritat judicial.

15.-La policia ha d’acudir quan rep una trucada.
Fals. La policia sempre respondrà les trucades, sigui a través del número d’emergències 1-1-2 o dels propis de cada cos. Però no en tots els casos han d’acudir, informaran els ciutadans en cada cas de si aniran, o si prèviament cal anar a posar una denúncia.

16.-La policia pot negar-se a recollir una denúncia.
Fals. La policia té obligació de recollir les denúncies, i fins i tot de fer de centre receptor de denúncies que seran ateses per altres cossos policials. Tot això referit a il·lícits penals. La via civil té un altre camí, que passa pels jutjats amb advocat i procurador, per la qual cosa presentar-la a comissaria és possible, però pot no servir de res.

17.-La policia ha d’anar identificada.
Veritable. Els agents de policia porten el número d’identificació visible, si no és així i estan intervenint amb nosaltres, tenim el dret a conèixer aquest número. Si hem de rebre una denúncia per part dels agents, el número ha de figurar en ella. Si van de paisà, ens mostraran la seva placa-emblema amb el seu carnet professional.

18.-La paraula d’un policia val més que la d’un altre ciutadà.
Veritable. S’anomena valor probatori o presumpció de veracitat en l’àmbit administratiu. És el que fa que les multes de trànsit tinguin validesa, per exemple, o les sancions de la LO de Protecció de la Seguretat Ciutadana. (* 11)

19.-La policia em pot gravar.

Veritable. Podran procedir a l’enregistrament de persones, llocs o objectes mitjançant càmeres de videovigilància fixes o mòbils legalment autoritzades. (* 12)

20.-Només la Policia Nacional o la Guàrdia Civil pot detenir-me
Fals. Les policies locals i autonòmiques tenen la mateixa capacitat legal en qüestions de seguretat ciutadana. I la seguretat privada també pot aturar en cas d’un delicte flagrant. També qualsevol ciutadà pot aturar en cas de flagrant delicte, avisant a la policia immediatament.

Espero que s’hagin aclarit  dubtes sobre aquest tema. Per ampliar informació, llegiu les lleis relacionades, o podeu obrir un debat en els comentaris. Gràcies per llegir-lo i per compartir-ho en xarxes socials.

(* 1) Article 18 EL PSC.

(* 2) Article 16 EL PSC.

(* 3) Article 16.5. EL PSC.

(* 4) Article 9.2 EL PSC.

(* 5) Article 5 de la LO de Forces i Cossos de Seguretat.

(* 6) Article 20.4 de la LO PSC.

(* 7) Article 36.23 de la LO PSC.

(* 8) Article 520 Llei d’enjudiciament criminal, LECrim

(* 9) Article 20.2 EL PSC.

(*10) Artícle 15.2. LO PSC.

(*11) Artícle 52 de la LO PSC.

(*12) Artícle 22. LO PSC.

Bibliografía:

Constitución Española, 1978.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Reproduït i traduït a la llengua catalana amb l’autorització expressa de Juan Luis Castellví, espanyol especialitzat en Seguretat i Emergències. Empleat a la Unió Europea.

Article original al blog de l’autor:

https://delodivinoylohumano.wordpress.com/2016/05/15/20-cosas-que-crees-saber-sobre-la-policia/

Port de Tarragona