El Constitucional admet el recurs del Govern contra tres preceptes del Codi Civil català i els suspèn cautelarment

La Generalitat disposa de quinze dies per presentar al·legacions.

El Ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel President del Govern contra tres preceptes del Codi Civil de Catalunya, que fa referència a les obligacions i els contractes, segons va donar a conèixer l’alt tribunal el passat dimarts. La Generalitat tindrà quinze dies per formular al·legacions sobre aquesta decisió, que implica la suspensió dels articles de forma cautelar. El TC reflecteix en la seva decisió l’article que li permet aquesta decisió: «El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes. La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el Tribunal, si escau, haurà de ratificar o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos «.

El text regula els contractes de compravenda i permuta, el de cessió solar i el d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i de cultiu, així com els contractes de custòdia del territori, el d’integració ramadera, el d’aliments i el de la pensió vitalícia, entre d’altres.

Port de Tarragona