La Guàrdia Civil pren declaració com investigada a una persona per la venda fraudulenta de productes fitosanitaris al Delta

El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona (SEPRONA), ha pres declaració en qualitat de investigat a un home de 37 anys i amb domicili a una població de la província de Cuenca, per la comissió de diversos delictes relacionats amb el medi ambient, propietat industrial, estafa, falsificació i danys. S’han practicat diverses inspeccions en mercantils de la província de Tarragona dedicades a la distribució de productes fitosanitaris, on s’han intervingut més de 2.000 litres de productes fitosanitaris amb una composició diferent a la que figurava en l’etiqueta de l’envàs.

Al mes de maig de l’actual, agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona van tenir coneixement que diversos agricultors de la zona del delta de l’Ebre havien patit severs danys en els cultius d’arròs arran de la aplicació de determinades substàncies fitosanitàries.

Arran d’aquesta informació es va obrir una investigació a fi de poder situar la composició, origen, venda i distribució dels productes esmentats, practicant diverses inspeccions en mercantils dedicades a la distribució de plaguicides a la zona afectada. Les primeres investigacions van permetre identificar dos productes l’etiquetatge presentava irregularitats que van fer sospitar de la seva falsificació. Aquests productes havien estat adquirits pels distribuïdors a un agent comercial ubicat a la comunitat de Castella-la Manxa, que els havia ofert a un preu molt competitiu.

Després de procedir a la presa de mostres dels esmentats productes i contrastar-les amb els originals, es va poder confirmar que el producte contingut en els envasos no corresponia amb el seu etiquetatge, determinant que el procediment seguit en el frau comès havia estat substituir (aprofitant la similitud els envasos), l’etiquetatge d’un producte de preu econòmic utilitzat per al cultiu de cereal, pel dels que s’utilitzen per al cultiu d’arròs, el preu és tres vegades superior al de l’esmentat anteriorment, generant la seva venda grans beneficis econòmics.

La comercialització del producte fraudulent es va dur a terme sense tenir en compte els efectes adversos que podia tenir l’aplicació de substàncies destinades a cultius de secà en un medi aquàtic com els arrossars, més quan el producte està catalogat com a tòxic per a organismes aquàtics, agreujant-se aquesta circumstància pel fet que moltes de les zones afectades es troben dins de l’àmbit de protecció del Parc natural del delta de l’Ebre.

Després de diferents actuacions, la investigació va culminar amb la localització d’una persona establerta a la província de Conca que proveïa aquest producte a diversos distribuïdors de la zona del delta, aquesta persona distribuïa els productes amb l’etiqueta manipulada per imitar els de procedència legal, sense tenir de les garanties necessàries en la seguretat i la qualitat del producte.

Per aquest motiu es va procedir a la citació de la persona en dependències policials, prenent declaració en qualitat de investigat per la comissió de delictes relacionats amb el medi ambient, propietat industrial, estafa, falsificació i danys, sent posades les actuacions a disposició del Jutjat Instrucció número 1 d’Amposta.

Utilitat dels fitosanitaris

Aquests productes són aplicats en els cultius per al tractament de malalties dels vegetals i per combatre plagues de paràsits. El seu ús exigeix ​​estrictes mesures de seguretat, tant en l’aplicació, i estar en possessió del Carnet de Manipulador, com en els temps de seguretat, que impliquen la prohibició de comercialitzar els productes agraris en determinats terminis des de la seva aplicació.
En no respectar les condicions legals de fabricació o aplicació es poden generar, entre d’altres, importants perjudicis per al medi ambient, pel risc de contaminació dels sòls de cultiu.
En aquest sentit cal tenir en compte que el risc deriva, tant de l’aplicació de productes que explícitament estan prohibits, com d’altres que, tot i ser substàncies autoritzades, estan formulats amb proporcions no avaluades, de manera que poden alterar l’equilibri químic de els sòls de cultiu.

Port de Tarragona