Motor: ¿Els vehicles Km 0 es consideren nous o usats?

La normativa que regula la garantia en la venda de béns de consum (art. 123 RDL 1/2007) estableix un termini de garantia de dos anys, però en la venda de «productes de segona mà» permet reduir–previ pacte entre les parts- fins a un mínim d’un any, segons informa el Servei d’Assessoria Jurídica de Ganvam.

El problema és que no defineix quan es considera que un bé és de segona mà. I, a més, és una norma que parla de productes en general i no de vehicles, de manera que molt menys té en compte la particularitat del Km 0, que per al comprador és un vehicle nou però el cert és que ja està matriculado. En principi, podríem considerar que un producte és de segona mà quan ha tingut ja un propietari anterior, que el revèn. I no s’entraria a valorar si aquest primer propietari l’ha hagut de tenir en propietat durant un temps mínim abans de revendre’l perquè es consideri un vehicle de segona mà.

En el cas concret dels vehicles, hi ha alguns decrets autonòmics referents a la venda de vehicles usats que els defineixen com aquell que compta amb una «primera matriculació». No obstant això, únicament les comunitats autònomes d’Andalusia, Madrid i Múrcia recullen aquest decret. Prenent aquest criteri com a referència, els vehicles Km 0 serien béns de segona mà, ja que els concessionaris els matriculen al seu nom i després els venen. Tot i que tinguin molt pocs quilòmetres i pràcticament no hagin sortit del concessionari -només per alguna prova amb clients interessats en la seva compra-, compten amb una primera matriculació. L’efecte pel que fa a la garantia seria que, tot i ser un vehicle que pot considerarse nou , legalment el Km 0 té la consideració de bé de segona mà i, com a tal, queden automàticament reduïdes les seves expectatives de garantia. En el cas que no es pacti la reducció del termini de garantia a un any mínim, se li aplicaria el termini general de dos anys. Per descomptat, ens referim exclusivament a la garantia que ha de donar el concesionari com a venedor d’un bé de consum, sense perjudici que el vehicle pugui tenir encara la garantia de fàbrica que, normalment, cobreix un mínim de dos anys

Port de Tarragona